Morinaga Institute of
Biological Science, Inc.

ชุดทดสอบสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร

ข้อมูลชุดทดสอบสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร

ชุดทดสอบสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร ELISA KitⅡ

ชุดทดสอบสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร ELISA KitⅡ
ชุดทดสอบสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร ELISA KitⅡ

     เป็นชุดทดสอบเชิงปริมาณ ด้วยหลักการวิเคราะห์ภูมิคุ้มกันเชื่อมโยงกับเอนไซม์ที่มีความไวสูง เพื่อลดความเสี่ยงของผลลบปลอม โดยสารสกัดตั้งต้นที่ใช้ในชุดทดสอบนี้สามารถละลายโปรตีนเป้าหมายทั้งในเมทริกซ์ดิบและเมทริกซ์ที่ผ่านกระบวนการแปรรูป

     ชุดทดสอบ ELISA KitⅡ ทุกกล่องใช้สารสกัดเดียวกันและวิธีการสกัดเหมือนกัน

วิเคราะห์หา :

ชุดทดสอบ Rapid Test ProⅡ

ชุดทดสอบ Rapid Test ProⅡ

     เป็นชุดทดสอบเชิงคุณภาพด้วยหลักการของ lateral flow ที่มีความไวสูง โดยชุดทดสอบนี้ได้ใช้วิธีการสกัดแบบเดียวกับชุดทดสอบสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร ELISA KitⅡ

     ชุด Rapid Test ProⅡ นี้เป็นชุดทดสอบอย่างง่ายเหมาะกับหน้างาน โดยมีรีเอเจนต์พร้อมใช้งานและมีประสิทธิภาพสูงในการลดความเสี่ยงของผลลบปลอมที่เกิดจากสารสกัดตั้งต้นของเรา

วิเคราะห์หา:

ชุดทดสอบ Rapid Test Easy

ชุดทดสอบ Rapid Test Easy

     เป็นชุดทดสอบเชิงคุณภาพด้วยหลักการของ lateral flow ที่มีขั้นตอนง่ายมาก เหมาะกับตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม เช่น swab และน้ำล้าง แต่ไม่สามารถทดสอบกับอาหารได้ โดยขั้นตอนในการ Swab และตรวจน้ำล้างจะมีเพียงแค่ขั้นตอนเดียวเท่านั้น ไม่มีชุดทดสอบใดในตลาดที่มีขั้นตอนง่ายเหมือนกับชุดทดสอบ Rapid Test Easy อีกแล้ว

วิเคราะห์หา: